Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) (“MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, Çankaya Sahne olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

KVKK’da belirtildiği üzere MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nde veya MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.     Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

2.     Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) tarafından sağlanan hizmet ve MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) birimleri, MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin beraber çalıştığı tedarikçiler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) ve MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin iştirakleri ile MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi başta olmak üzere, kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması, ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak adına gerekli çalışmaların yapılması, ürün ve hizmetlerimizin sizlerin kullanım alışkanlıklarınıza göre şekillendirilerek size sunulması veya önerilmesi, MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) ve iştiraklerinin iş stratejilerinin belirlenmesi ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen  kişisel verileri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe ve KVKK’da belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veya birden fazlası geçerli olduğu müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Buna ek olarak MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’ni, internet sitemizi veya MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) ile bağlantılı soysal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

3.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir.

MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne), kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne), söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelerde kişisel verilerin korunması konusunda gelişmiş kanunlar bulunduğunu garanti etmektedir.

4.     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) tarafından sözleşmeli olarak birlikte çalıştığı diğer 3. kişilerden, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin yukarıda belirtilen faaliyetlerinin devamı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hukuki sebepleri ile toplanabilmekte ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bildirimin 2 ve 3 numaralı maddelerinde belirtilen gayelerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.     Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’ne iletmeniz durumunda, MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız şunlardır;

a)         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f)      KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h)     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’e iletebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi ekli formu kullanarak bize iletebilirsiniz. Ekli formun kullanımı ve formun gönderileceği adres ile ihtiva etmesi gereken bilgiler KVKK’ya göre belirlenmiş olup ilgili açıklamalar formda yer almaktadır.

MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne), KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 

Başvuru Formu

6698 sayılı KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan veri sahiplerinin hakları, MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilmiştir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereği, söz konusu haklara ilişkin bildirimin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak, şahsen kimlik teyitli olarak veya noter marifetiyle MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’ne iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvurunun Gönderileceği Adres:

 

 

Başvurunun Gönderileceği Birim:

 

 

 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi:

 

Başvurunun gönderileceği zarf

üzerinde “KVKK Veri Sahibi Bilgi Talebi” yazılmalıdır

 

 

 

Yukarıda belirtilen şekilde tarafımıza iletilmiş olan başvurunuz, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede yanıtlandırılacak olup, bu süre en fazla otuz gün olacaktır. Yanıtlarımız, KVKK’nın aynı maddesi gereği yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

1.     Veri Sahibi Bilgileri:

Adı:

Soyadı:

Doğum Tarihi:

T.C. Kimlik No:

Telefon No:

E-Posta Adresi:

Adres:

 

2.    Çankaya Sahne İle Olan İlişkiniz

Lütfen MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 Müşteri/Müşteri Adayı

 

 Tedarikçi/İş Ortağı

Çalışan

 İş Başvurusunda Bulunan      

 

 Diğer

 

 

 

3.     Talebiniz

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi belirtiniz. Aksi yönde bir talebiniz olmaması halinde tarafınıza gönderilecek yanıt yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

 

 

 

 

 

İşbu başvuru formu, KVKK’da belirtilen azami sürede size cevap verebilmek için kişisel verilerinizin daha doğru ve eksiksiz bir şekilde belirlenebilmesi için düzenlenmiştir. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) veri sahibinin kimlik ve yetkisini tespit veya teyit için ek evrak talep edebilir.

İşbu formu imzalamak ve tarafımıza iletmek suretiyle form kapsamında belirttiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgileri ve talepleri iletmek konusunda yetkili olduğunuzu taahhüt etmektesiniz. Formda belirtilen bilgilerin hatalı olması, güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılmasından dolayı MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını da kabul etmektesiniz.

 

Veri Sahibi

Adı Soyadı:

Başvuru Tarih                                     İmza:

Satış Politikası

Satış Politikamız cankayasahne.com'daki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu Satış Politikası, burada yapılan atıfla Kullanım Koşullarımızın bir bölümünü teşkil eder.

Satış Politikası: Satış işleminden sonra, satılan biletlerin kaybolması, çalınması, hasar görmesi yada imha olması durumunda değiştirme yada para iadesi yapma zorunluluğumuz bulunmamakta olup; bu gibi hususlarda karar verme yetkisi tamamen MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’ne aittir. Biletlerinizi lütfen güvenli bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı veya ısı nedeniyle biletlerin zarar görebileceğini lütfen unutmayınız. cankayasahne.com bilet satarken her bir etkinlik için sınırlı sayıda bilet alabilme şartını koyma hakkına sahiptir. Şart var ise, ilk satın alım sayfasında uyarı bölümünde belirtilecektir. Bu uygulama ile haksız bilet alımlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Etkinlikler zaman zaman çeşitli sebeplerle iptal edilebilmekte veya ertelenebilmektedir. İptal durumunda ücret iadesi konusunda bilgi almak için bizimle temasa geçebilirsiniz. Etkinliğin yer veya zamanında değişiklik olması durumunda bazı ücret, iade ve süre sınırlamaları getirebilmektedir. İptal edilen veya değişiklik yapılan etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.

Yapmış olduğunuz bilet satın alım işlemiyle ilgili bilgi için bizimle temasa geçerek siparişinizin tamamlanması sırasında size verilen sipariş numarasını bildiriniz.

Bilet Şart ve Koşulları

1. Satın almış olduğunuz bilet MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’ne aittir; talep halinde üzerine basılı ücreti iade etmek suretiyle geri alınabilen ve girişi reddedilebilen kişisel bir izin niteliğindedir. Satın alan, bu biletin münhasıran şahsi kullanım için satın alınmış olduğunu ve (MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) tarafından açıkça izin verilmiş olması hariç) hiçbir iş veya ticari faaliyetin bir unsurunu teşkil etmek üzere satın alınmadığını beyan ve taahhüt eder. Özel olarak, bilet satılamaz, ilave ücretle olsun diğer şekilde olsun satışı teklif edilemez; reklam, (yarışma ve çekilişler de dahil) promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyata satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesi veya diğer telafi olmaksızın bilete el koyma veya iptal için haklı sebep teşkil eder.

2. Biletlerinizi kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir. Normal şartlar halinde tüm satışlar kesin ve iadesizdir.

3. Bir etkinlik iptal edildiğinde veya tarihi değiştirildiğinde uygulanacak prosedür MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) tarafından belirlenir ve duyurulur. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne), bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda bilet sahiplerine söz konusu iptalden haberdar etmek için makul gayreti gösterecektir, bununla birlikte bilet sahiplerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya tarih değişikliğinden mutlak surette haberdar edileceği ile ilgili garanti ve taahhütte bulunmamaktayız.İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ve/veya tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin tarihi ve saati konusunda bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir.

4. Etkinliğin iptal edilmiş olması haricinde satın alınan biletler satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez, ücret iadesi yapılmaz. Bir etkinliğin iptal edilmiş olması durumunda veya bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet sahiplerine ücret iadesi yapılabilir. Geri ödemeler konusunda MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uymak müşterilerimizin sorumluluğundadır. Bir gösterinin ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda gösteri mekanı veya organizatör geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilir. Etkinlik tarihinden önce satın alınmış biletlere ilişkin ücret iadesi, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ile sınırlıdır. Etkinlik gerçekleştikten sonra, etkinliğe katılamayan bilet sahiplerinin iade talep etme hakkı yoktur.

 MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) gişesinden alınan biletlerin iptal ve ertelemesi söz konusu olduğunda  bilet tutarının iade edilebilmesi için, biletlerin MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) teslim edilmesi zorunludur.

5.Biletler MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kuralların herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar içinde olmanız durumunda MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana girişinizi engelleme hakkını saklı tutar. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) , müşterilerinin güvenliğini temin etmek amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapabilir.

6. Geç kalanların, etkinlikte verilen uygun bir ara sırasında girişine imkan verilmesi tamamen MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır.

7. Kayıp veya çalınan biletlerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Zarar görmüş, çalınmış, kaybedilmiş biletlerin tekrar basılması, değiştirilmesi tamamen MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)’nin kararına bağlıdır.

8. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne), hiçbir şekilde para iadesi veya bilet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9. Fotoğraf makinesi veya kayıt ekipmanlarının kullanımı MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)'nin belirlediği Kural ve Düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanları, lazer kalemi, (engellilere kılavuzluk edenler hariç) evcil hayvan , ve müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin salona sokulması yasaktır. Yaş sınırlaması olan oyunlarda,yas sınırına uygun olmayan bireylerin salona girişi yasaktır.

10. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne), şahsi eşyalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

11. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne), bilet sahiplerine bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar.

12. Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne)'nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bilet kontrolünden sonra dışarı çıkıp tekrar girilmemesi genel esastır. Öğrenci bileti için kimlik kontrolu yapılmakta ve kimliği olmayan seyircilerden bilet farkı talep edilmektedir.

13. Bilet sahipleri, izleyiciler olarak ses ve görüntü kaydedilmesine işbu suretle muvafakat ederler.

14. Biletler, kişi başına, kredi kartı başına belli bir maksimum adet ile sınırlandırılabilecektir.

15. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukuku’na tabidir.

16. MİMART VİDEO PROD. LTD. ŞTİ.(Çankaya Sahne) internet sitesinin bazı bölümleri İngilizce ve Türkçe dillerinde inşa edilmiştir. Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınacaktır.

17. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile bileti satın alarak ve siparişi onaylarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.